Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot InsideGamer en het logo van InsideGamer.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Sanoma Men's Magazines B.V. (onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V.) en haar groepsmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: "SMM"). SMM behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij SMM en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMM is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

SMM heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van SMM, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

SMM heeft tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.