1. Euro-referendum

Re: Euro-referendum

Lees alsjeblieft de site even. Michiel Smit laat duidelijk weten geen onderscheid te maken op huidskleur, maar is wel nationalist. Dat er foto's van hem zijn bij iemand op de kamer met een White Pride vlag roept wel vragen op maar het is immers niet zijn kamer. Dat ene plaatje met dat hakenkruis op de helm is overigens bullshit, tenzij ze een grote versie hebben.
 • Lees alsjeblieft de site even. Michiel Smit laat duidelijk weten geen onderscheid te maken op huidskleur, maar is wel nationalist. Dat er foto's van hem zijn bij iemand op de kamer met een White Pride vlag roept wel vragen op maar het is immers niet zijn kamer. Dat ene plaatje met dat hakenkruis op de helm is overigens bullshit, tenzij ze een grote versie hebben.
 • als ik mocht stemmen was ik tegen. hier in huis is ook iedereen tegen.
 • ik ben tegu ik vind dat nederland nederland moet blijven niet dat andere landen voor nederland gaat beslissen wat goed en wat slecht is. ik nap niet waarom we nu in 1 keer wel mogen stemmen en met de invoer van de eurie niet. ik zie het positievevan zon europese grondwet niet in. ik vind dat we gewoon nederland moeten blijven die zelf beslist.
 • hier was positieve dingen

  Tien argumenten voor de grondwet

  Vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten voor iedereen en vrijheid van godsdienst. Dat zijn enkele rechten die in de Nederlandse Grondwet staan. Thorbecke stelde deze al in 1848 op. In Europees verband bestaat op dit moment nog geen grondwettelijk verdrag. Wel zijn er door de jaren heen allerlei verdragen opgesteld waarin de rechten van burgers beschreven staan. De bevoegdheden van de verschillende Europese instellingen zijn ook in die verdragen vastgelegd. Omdat de verdragen erg ingewikkeld zijn en burgers er weinig zeggenschap over hebben, heeft de EU nu een Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa opgesteld voor alle lidstaten van de EU.
  Tien argumenten voor de Europese grondwet

  1.

  Europa wordt democratischer
  2.

  Een beter asiel- en migratiebeleid
  3.

  Europa komt dichter bij de mensen
  4.

  Nederland wordt economisch sterker
  5.

  Meer greep op Brusselse macht met de Europese grondwet
  6.

  Beter terroristen en criminelen bestrijden
  7.

  Onze rechten worden vastgelegd in de grondwet
  8.

  Europa wordt sterker in de wereld
  9.

  De hand op de knip met de Europese grondwet
  10.

  Europa krijgt een socialer gezicht

  Meer democratie in Europa

  Met de grondwet krijgen we, via het Europees Parlement, meer te zeggen over Europees beleid. Moeten grenscontroles zwaarder of juist vrijer worden? Hoe ver moet politiesamenwerking gaan? Moeten maatregelen tegen geldstromen van terroristen strenger, of bedreigen die de privacy? Straks kunt u de door u gekozen volksvertegenwoordigers in het Europees Parlement hierop aanspreken. Nu mag het Europees Parlement op veel van deze terreinen hooguit een advies uitspreken, en soms zelfs dat niet eens. In de grondwet staat dat het Europees Parlement mag meebeslissen.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Een beter asiel- en migratiebeleid

  Als nu een asielzoeker in één land wordt toegelaten, kan die makkelijk doorreizen naar een ander land. Daarom moet Europa samenwerken op gebied van asiel. De grondwet maakt dit makkelijker. Nu gaan asielzoekers automatisch naar het land waar de regels het minst streng zijn. Maar met de grondwet komt daaraan een einde. Want de grondwet legt de basis voor een Europees asielstelsel, waarin de regels overal hetzelfde zijn.

  Over asiel wordt met meerderheid van stemmen besloten. Daardoor is het niet meer mogelijk dat één land een beter asielbeleid blokkeert. Illegale immigratie gaan we in Europa tegen met versterkte buitengrensbewaking, een EU-visumbeleid, beveiliging van reisdocumenten en een gezamenlijk terugkeerbeleid

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Europa komt dichter bij de mensen

  De EU staat nu te ver van de mensen af. Als de grondwet wordt ingevoerd, kunnen gewone mensen actief invloed uitoefenen op Europa. Zo komt er het Europees burgerinitiatief. Als 1 miljoen inwoners van Europa samen ergens achter staan, kunnen ze de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) vragen om met een wetsvoorstel te komen. De Commissie móet dit initiatief behandelen. Sommige politieke partijen zijn nu al een burgerinitiatief aan het voorbereiden. Ook staat in de grondwet dat u als burger een klacht kunt indienen bij de Europese Ombudsman over de Europese Unie.

  Een belangrijk deel van vergaderingen van Europese ministers wordt openbaar: alle vergaderingen die over wetten gaan. Media, volksvertegenwoordigers en burgers kunnen dus makkelijker in de gaten houden wat hun regeringen met elkaar afspreken.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Nederland wordt economisch sterker

  Nederland profiteert met zijn open economie enorm van Europa. Tachtig procent van de Nederlandse export gaat naar andere EU-landen, en daar verdienen we een kwart van ons Bruto Binnenlands Product mee. Dankzij die ene Europese markt is de Nederlandse export in tien jaar verdubbeld. In heel Europa heeft die interne markt gezorgd voor:
  * 2,5 miljoen extra banen,
  * een welvaartstijging met 877 miljard euro,
  * 1,8 procent hoger Bruto Binnenlands Product (164,5 miljard euro) dan zonder de interne markt het geval was geweest

  De grondwet maakt Europa daadkrachtiger. Dat maakt ook de economische positie van Europa in de wereld sterker en zorgt ervoor dat we kunnen blijven concurreren met andere economische giganten zoals China, India en de Verenigde Staten.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Meer greep op Brusselse macht met de Europese grondwet

  De Europese grondwet vervangt de Nederlandse grondwet niet, maar staat ernaast. Net zoals de statuten van de FIFA de statuten van de KNVB niet vervangen. Er komt dus ook geen Europese superstaat. Integendeel, met de grondwet in de hand wordt het makkelijker om Brussel binnen de perken te houden. Europese problemen lossen we Europees op. Maar Nederlandse kwesties blijven óók in de toekomst Nederlands. Dat is één van de belangrijkste Europese afspraken. Die is ook vastgelegd in de Europese grondwet.

  De parlementen van de lidstaten kunnen dit controleren. Vindt een nationaal parlement dat een Europees wetsvoorstel eigenlijk gaat over een kwestie die nationaal geregeld moet worden, dan kan men een ‘gele kaart’ opsteken. Als negen of meer nationale parlementen dat doen, wordt het wetsvoorstel teruggestuurd.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Beter terroristen en criminelen bestrijden

  Burgers moeten zich overal veilig voelen, en misdadigers nergens. Daarom moet Europa samenwerken tegen terrorisme en criminaliteit. Terroristen en criminelen kennen geen grenzen. Bestrijding van terrorisme en criminaliteit kan Nederland daarom niet alleen aanpakken.

  De Europese organisaties Europol en Eurojust krijgen meer taken en de samenwerking tussen Europese politiekorpsen wordt beter. Ook maakt de Europese grondwet het mogelijkheid om een Europees Openbaar Ministerie op te richten. Dat kan zich richten op grensoverschrijdende criminaliteit.

  Bij samenwerking op het gebied van strafrecht besluit Europa voortaan met meerderheid van stemmen. Eén land kan dus niet meer belangrijke maatregelen jarenlang blokkeren. Wel kan Nederland aan de noodrem trekken als belangrijke onderdelen van het Nederlandse strafrecht (bijvoorbeeld ons softdrugsbeleid) in het gedrang komen.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Onze rechten worden vastgelegd in de grondwet

  De EU is ook een waardengemeenschap. Mensenrechten, democratie en gelijkheid zijn centrale Europese waarden. In de grondwet is het Handvest van de Grondrechten van de Unie opgenomen. Dit bevat allerlei basisrechten en vrijheden. Zoals de vrijheid van meningsuiting, recht op een eerlijk proces, het recht op onderwijs en recht op gezondheidszorg.

  Dit Handvest wordt nu juridisch bindend. Instellingen van de Europese Unie én de lidstaten moeten zich eraan houden. Bovendien maakt de grondwet het makkelijker voor iedereen om naar de Europese rechter te stappen als hun rechten geschonden worden.

  Nieuwe lidstaten moeten zich houden aan deze waarden en grondrechten. Hier wordt streng op toegezien. Kroatië weigerde een van oorlogsmisdaden verdachte generaal uit te leveren. Het starten van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap met Kroatië wordt daarom uitgesteld.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Europa wordt sterker in de wereld

  Er komt een Europese minister van Buitenlandse Zaken. Daardoor krijgt Europa een herkenbaar en vast gezicht, en kan Europa makkelijker met één stem spreken in de wereld. Europa kan dan sneller en beter reageren op crisissituaties, zoals in Soedan en in Oekraïne. Ook komt er een beter veiligheidsbeleid.

  De EU kan gemakkelijker moeilijke operaties uitvoeren en vredestroepen inzetten. Zoals bijvoorbeeld in Bosnië, waar nu 6000 militairen en 500 politieagenten werken onder EU-vlag. Er komt geen Europees leger, wel wordt het makkelijker om gezamenlijk militaire middelen te gebruiken voor vredesoperaties. Op het overgrote deel van het buitenlands beleid houden de lidstaten het laatste woord. Op een kleiner aantal punten wordt in de grondwet wél met meerderheid van stemmen besloten. Dit geldt niet op militair of defensiegebied. En ook op buitenlands politiek terrein hebben lidstaten een ‘noodrem’ om hun nationale belangen te bewaken.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  De hand op de knip met de Europese grondwet

  De baten van het EU-lidmaatschap, namelijk vrede, veiligheid en welvaart, zijn gunstig voor alle lidstaten. Dus ook voor Nederland. Om dat te betalen dragen de lidstaten elk jaar bij aan de begroting van de Unie. Rijke landen betalen meer aan de Europese begroting dan ze eruit ontvangen. Dat geld gaat naar de armere EU-landen. Dat is logisch, en solidair. Nederland betaalt echter in vergelijking met andere rijke landen te veel. Daarover is Nederland hard aan het onderhandelen. De grondwet helpt daar in de toekomst bij.

  Bij de onderhandelingen over de grondwet heeft Nederland er namelijk voor gezorgd dat er over de Europese meerjarenbegroting een veto blijft bestaan. Wij kunnen dus ook met de grondwet een veto uitspreken zolang onze betalingspositie niet goed geregeld is.

  terug naar boven | Reageer… bezoek het forum .
  Europa krijgt een socialer gezicht

  Volgens de grondwet moet Europa zich richten op ‘volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang’. Ook moet de Unie sociale rechtvaardigheid en gelijkheid tussen man en vrouw bevorderen. De belangrijke rol van overleg tussen werkgevers en vakbonden ligt vast in de Europese grondwet.

  Op het terrein van de sociale zekerheid is een ‘noodrem’ ingevoerd. Als Nederland vindt dat een Europees besluit onze sociale zekerheid in gevaar brengt, kan Nederland de beslissing terugsturen. We houden het laatste woord over ons sociale zekerheidsstelsel.

  bron: http://www.referendumplaza.nl
  of http://www.grondweteu.n
 • Mocht het toch een nee worden dan moet men niet gaan janken als alles duurder wordt en je 90 euro voor een spel moet gaan dokken en niet meer zo makkelijk door Europa als Nederlander kan reizen.
 • in de 60% tegen nog wel, is wel veel hoor :|
 • Dat is waar ja maar eigenlijk wel zonde.
  Want je had toen je ging stemmen eigenlijk de regering uit je hoofd moeten zetten en de euro ook. En dan alleen denken aan de voordelen en de nadelen van de GRONDWET.
  Alleen aan dat. Dan waren de meeste mensen zeker tot een hele andere conclussie gekomen.
  Maar het zij niet anders.:p
 • Niet meer met deze regering. Vele mensen hebben ook tegengestemd uit motie van wantrouwen jegens de huidige regering.

  Al was ik ook tegen, ik keur deze reden niet goed. Het gaat tenslotte niet om die piepeltjes maar om iets Europees.
 • Het is jammer maar ik hoop uiteindelijk toch dat er dan een nieuwe grondwet gemaakt wordt die voor iedereen te begrijpen is.
  Maar ze kunnen toch niet de hele grondwet van de tafel gooien omdat Ned en Frankrijk tegen hebben gestemd. Dat is toch eigenlijk onzin.
 • Omfg, dikkop, dat heb je al in je vorige post gemeld..

  jij had het blijkbaar nog niet door knurftje <img alt=":)" src="/plugins/sceditor/emoticons/smile.png" />
  Na die post van jou, wel.
 • Omfg, dikkop, dat heb je al in je vorige post gemeld..


  jeez ga eens nadenken voordat je iets zegt, wat je nu allemaal uitbraakt is nonsens ;}
 • Omfg, dikkop, dat heb je al in je vorige post gemeld..

  jij had het blijkbaar nog niet door knurftje :)
 • Schelden doe je maar in het echie, iemand op internet uitschelden is zwak. Bovendien is dit het discussie forum, hier hoor je alleen te posten als je je mening kunt onderbouwen.
  Je praat tegen iemand die niet-racistische argumenten heeft tegen de toetreding van Turkije. Ik ben de gootste multi-culti-liefhebber die ik ken in mijn omgeving, maar Turkije heeft niks te zoeken in Europa. Maak er een douane-unie van, maar geen lidstaat. Er worden mensen gefolterd daar in gevangenissen, de economie is instabiel met al die chaos in het Midden-Oosten, Turkije zelf ligt voor nog geen 5 procent in Europa, als Turkije toe mag treden zet dat de deur open voor nog meer landen als Wit-Rusland en consorten.
  Aha, in dat geval denken we daar hetzelfde over. Ik maakte me even zorgen dat je iedereen die tegen de toetreding van Turkije is, zoals ik, de niet bijster eervolle titel "racist" wilde toebedelen.
  Maar als ik zo'n domme opmerking van Xite hoor, dan denk ik aan een weerloze jongen die jarenlang gepijnigd is met vreselijke muziek, door jongeren met foute kleding ergens in Venray. Het is zo inhoudsloos, om moe van te worden. Ik ga leren.
  Ehhmm daar loop je wat te hard van stapel lijkt me.
 • Tegen. Want als je op ja stemt, komt Turkije bij de EU. Alhoewel, half Turkije woont al in Nederland. -_____-

  ga het nog mar een keer doorlezen… turkije heeft niks met de grondwet te maken.

  shiiit nog zon aap, hoevaak moet het nog worden gezegd
  Al die pages doorlezen? Nee.

  jij bent echt een achterlijke mongool. nog 1x voor de minder intellectuelen:
  Omfg, dikkop, dat heb je al in je vorige post gemeld..
 • Ja goed ik zeg ook niet dat ze gelijk heel europa moeten domineren. En verder vind ik ook dat er in Turkije nog heeel wat moet gebeuren bijvoorbeeld op gebied van mensenrechten voordat we uberhaupt onderhandelen. Maar helemaal never de nooit zeker om de redenenen die ik vermoed dat de meeste van 80% hebben vind ik onredelijk.

  Dus ook dat moet goed in de grondrecht geregeld worden dat idd Turkije niet dankzij hun inwoner aantal zoveel macht krijgt.
 • Heb je er wel eens aan gedacht dat ook niet-racistische argumenten zijn om de toetreding van Turkije tot de EU niet te zien zitten Megaman?

  Zo nee, die zijn er toch echt.
  Je praat tegen iemand die niet-racistische argumenten heeft tegen de toetreding van Turkije. Ik ben de gootste multi-culti-liefhebber die ik ken in mijn omgeving, maar Turkije heeft niks te zoeken in Europa. Maak er een douane-unie van, maar geen lidstaat. Er worden mensen gefolterd daar in gevangenissen, de economie is instabiel met al die chaos in het Midden-Oosten, Turkije zelf ligt voor nog geen 5 procent in Europa, als Turkije toe mag treden zet dat de deur open voor nog meer landen als Wit-Rusland en consorten.

  Maar als ik zo'n domme opmerking van Xite hoor, dan denk ik aan een weerloze jongen die jarenlang gepijnigd is met vreselijke muziek, door jongeren met foute kleding ergens in Venray. Het is zo inhoudsloos, om moe van te worden. Ik ga leren.
 • Ja dat iedereen zo tegen Turkije is vind ik ook zo asociaal. Wel allemaal goedkoop op vakantie, maar zodra ze bij de EU willen horen en we opeens wat terug moeten doen, Ho Maar!

  Als de grondwet er zou komen en Turkije ook, krijgt Turkije veel macht omdat ze zoveel inwoners (nu iets van 80-90 miljoen dacht ik) hebben. Dat is natuurlijk een beetje te dol voor een land dat niet eens volledig in Europa ligt en pas net bij de Unie komt.
 • Ja dat iedereen zo tegen Turkije is vind ik ook zo asociaal. Wel allemaal goedkoop op vakantie, maar zodra ze bij de EU willen horen en we opeens wat terug moeten doen, Ho Maar!

  (dit is dus ook al had de grondwet met turkije te maken, dat je weet dat ik het rode gelezen heb :P)

  Toch heb ik tegen gestemt, omdat ook ik denk dat Nederland op lange termijn misschien 'onze' vrije waarden van euthenasie, durgs ect. kwijtraken.

  Ik ben ook helemaal niet tegen Europa en nationalistisch ('haat' nationalisten zelfs). Maar dat die andere landen ons drugsbeleid een keer wegstemmen, omdat zij nog steeds niet inzien dat het minder criminaliteit opleverd.

  Maar ik ben echt niet zo iemand die brult dat er een kloof is tussen de politiek en mij iig. En van mij mogen ze een nieuw verdrag maken, maar ik wil meer duidelijkheid over bescherming van dat soort 'waarden'.
 • Heb je er wel eens aan gedacht dat ook niet-racistische argumenten zijn om de toetreding van Turkije tot de EU niet te zien zitten Megaman?

  Zo nee, die zijn er toch echt.

  Verder heb ik dit referendum totaaaal niet gevolgd.
 • Tegen. Want als je op ja stemt, komt Turkije bij de EU. Alhoewel, half Turkije woont al in Nederland. -_____-

  ga het nog mar een keer doorlezen… turkije heeft niks met de grondwet te maken.

  shiiit nog zon aap, hoevaak moet het nog worden gezegd
  Al die pages doorlezen? Nee.

  jij bent echt een achterlijke mongool. nog 1x voor de minder intellectuelen:

Plaats reactie

Wanneer je een reactie plaatst ga je akoord
met onze voorwaarden voor reacties.

Log in om te reageren